Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy FOODluz, dostępny pod adresem internetowym www.foodluz.com.pl, prowadzony jest przez S2P.PL sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 59/61 lok. 411 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000754331, NIP 725 228 40 41, REGON 381633299

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - S2P.PL sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 59/61 lok. 411 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000754331, NIP 725 228 40 41, REGON 381633299

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.

5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.foodluz.com.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z serwisu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk - element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.

§ 3 Kontakt z serwisem

1. Adres sprzedawcy - ul. Kusocińskiego 76B, 94-054 Łódź

2. Adres email - s2p.lodz[at]gmail.com

3. Numer telefonu - 538422333

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. włączona obsługa plików cookies

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).

2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.

3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę"

§ 7 Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1. Gotówką, przy odbiorze

2. Kartą płatniczą, przy odbiorze

3. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PRZELEWY 24

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia, po jego złożeniu a przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

b. płatności gotówką lub kartą przy odbiorze, Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia, przy odbiorze zamówienia.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Sprzedawcę produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą.

Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku:

1. zaistnienia siły wyższej

2. przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.

3. w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Sprzedawca dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (płatności elektroniczne).

4. w przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.

5. Sprzedawca jest uprawniony do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Sprzedawcę Zamówienia już opłaconego, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty kanałem jakim płatność została wykonana. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

§ 10 Reklamacja

1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Sprzedawcy z wykorzystaniem jego danych kontaktowych wymienionych w § 3.

2. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10 Prawo właściwe i właściwość sądów

1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem odnoszące się do realizacji zamówień przez Sprzedawcę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

§ 11 Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Sprzedawca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

§ 12 Zgody marketingowe

Składając zamówienie, Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności o ofertach specjalnych, aktualnie trwających promocjach, konkursach etc.

Wersja obowiązująca od dnia 13 kwietnia 2019r.

147.97 - tyle RAZEM zebrabliśmy do Wirtualnej Skarbonki FOODluz - dziękujemy !!!

Copyrights ©2018 FOODluz - obiady domowe, catering, wypożyczalnia zastawy stołowej

Z powodu remontu jesteśmy nieczynni do odwołania.